Årsmötesprotokoll 2010

Årsmöte på Stadsbiblioteket, Kerstin Ekmansalen, måndagen den 12 april 2010 kl.18.00

Närvarande: 29 medlemmar

 1. Ordförande Arne Victor hälsade alla hjärtligt välkomna.
 2. Val av ordförande för årsmötet: Eva Håkansson valdes.
 3. Val av sekreterare för årsmötet: Cia Rimmö valdes.
 4. Fastställande av röstlängd.  En närvarolista skickades runt och medlemmarna uppmanades att skriva sina namn.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare: Marika Gatte och Märit Ehn valdes.
 6. Fastställande av dagordning: dagordningen som skickats ut godkändes.
 7. Kallelseförfarandet godkändes.
 8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.  I verksamhetsberättelsen skall medlemsantalet korrigeras till 56 medlemmar. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.
 9. Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn tillika mötesordförande Eva Håkansson.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
 11. Märit Ehn redogjorde för valberedningens arbete.  Ett sent avhopp innebär att styrelsen tillsvidare kommer att bestå av åtta ledamöter istället för de i stadgarna förslagna nio.
 12. Valberedningens förslag till ordförande: Petal Joan Roberts.  Petal Joan Roberts valdes.
 13. Valberedningen hade inget förslag på posten som  vice ordförande, förslaget att styrelsen utser vice ordförande inom sig, godkändes av årsmötet.
 14. Val av sekreterare: Cia Rimmö valdes (omval).
 15. Val av skattmästare: PO Sporrong valdes (omval).
 16. Val av ledamöter: Christian Chambert, Cristina Karlstam, Anders Rönnlund, Daniel Werkmäster och Maria Fregidou-Malama valdes (samtliga omval).
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant: Eva Håkansson (omval), Staffan Sjöberg (nyval) och Küllike Montgomery (omval).
 18. Val av valberedning: Märit Ehn (omval), Bodil Gellermark (nyval) och Stellan Karlsson, sammankallande (nyval).
 19. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår: styrelsens förslag med oförändrad avgift godkändes av årsmötet (enskild medlem 150:-, juridisk person minst 1000:-).
 20. Av styrelsen väckta förslag: inga förslag förelåg.
 21. Av medlemmar väckta motioner: inga motioner hade inkommit.
 22. Inga övriga frågor.
 23. Mötet avslutades.

Eva Håkansson, ordf.

Cia Rimmö, sekr.

Märit Ehn , justerare

Marita Gatte, justerare

Annonser