Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte på Åhuset,Walmstedska gården, onsdagen den 13 april 2011 kl. 18.30

Närvarande: 28 medlemmar

1.      Ordförande Petal Joan Roberts hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.      Val av ordförande för årsmötet: Bodil Gellermark valdes.

3.      Val av sekreterare för årsmötet: Cia Rimmö valdes.

4.      Fastställande av röstlängd. En närvarolista skickades runt och medlemmarna uppmanades att skriva sina namn.

5.      Val av två justerare, tillika rösträknare: Ingor Lind och Richard Stensman valdes.

6.      Fastställande av dagordning: dagordningen som skickats ut godkändes.

7.      Kallelseförfarandet godkändes.

8.      Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.   Verksamhetsberättelsen lästes upp rubrik för rubrik, ekonomiska redovisningen redovisades och godkändes tillsammans med verksamhetsberättelsen av årsmötet.

9.      Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Stellan Karlsson.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

11.   Valberedningens förslag till ordförande: Petal Joan Roberts. Petal Joan Roberts valdes.

12.  Valberedningen hade inget förslag på posten som vice ordförande, förslaget att styrelsen utser vice ordförande inom sig, godkändes av årsmötet.

13.  Val av sekreterare: Cia Rimmö valdes (omval).

14.  Val av skattmästare: PO Sporrong valdes (omval).

15.  Val av ledamöter: Christian Chambert, Maria Fregidou-Malama, Cristina Karlstam, Anders Rönnlund valdes (samtliga omval) och nyval av Synnöve Gahrén och Gunnar Staland.

16.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant: Eva Håkansson, Staffan Sjöberg och Gunilla Bill, samtliga omval.

17.  Val av valberedning: Bodil Gellermark, sammankallande (omval) och Daniel Werkmäster (nyval).

18.  Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår: styrelsens förslag med oförändrad avgift godkändes av årsmötet (enskild medlem 150:-, juridisk person minst 1000:-).

19.  Av styrelsen väckta förslag: inga förslag förelåg.

20.  Av medlemmar väckta motioner: inga motioner hade inkommit.

21.  Övriga frågor.

Jim Åkerblom presenterade ett alternativt förslag till museum vid Svettis, en ny tillbyggnad som ersätter tennishallarna. Förslaget är framtaget tillsammans med arkitekt Norbert Fürlinger. Diskussion om olika förslag för ett konstens hus, Christian Chambert lyfte fram förslaget med ett hus vid Tullhuset som presenterades av PO Sporrong. Christian Chambert föreslog att ett medlemsmöte arrangeras före sommaren med möjlighet till en djupare diskussion om olika tänkbara lösningar på museifrågan i Uppsala.

22.  Styrelsemedlemmarna Daniel Werkmäster och Küllike Montgomery (ej närvarande) avtackades av Petal Joan Roberts.

23.  Mötet avslutades.

Bodil Gellermark, ordf.

Cia Rimmö,sekr.

Ingor Lind, justerare

Richard Stensman, justerare

Annonser