Årsmötesprotokoll 2012

Årsmöte på Åhuset,Walmstedska gården, måndagen den 16 april 2012 kl. 18.30

Närvarande: 17 medlemmar

  1. Vice ordförande Anders Rönnlund hälsade alla hjärtligt välkomna.
  2. Val av ordförande för årsmötet: Anders Rönnlund valdes.
  3. Val av sekreterare för årsmötet: Cia Rimmö valdes.
  4. Fastställande av röstlängd. En närvarolista skickades runt och medlemmarna uppmanades att skriva sina namn.
  5. Val av två justerare, tillika rösträknare: Eva Håkansson och Kerstin Ljunghall valdes.
  6. Fastställande av dagordning: dagordningen som skickats ut godkändes.
  7. Kallelseförfarandet godkändes.
  8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.   Verksamhetsberättelsen lästes upp rubrik för rubrik, ekonomiska redovisningen redovisades och godkändes tillsammans med verksamhetsberättelsen av årsmötet.
  9. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Eva Håkansson.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

11.  Valberedningen hade inte lyckats få fram någon person för posten som ordförande.

12. Valberedningen hade nio namn på personer som kan ställa upp som ledamöter i styrelsen men eftersom det står i föreningens stadgar att årsmötet ska utse posterna vice ordförande, kassör och sekreterare beslutade årsmötet att föreslå en ändring av stadgarna till följande formulering under punkten j) val av övriga styrelseledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

13. Val av sekreterare: inget val skedde

14. Val av skattmästare: inget val skedde.

15. Val av ledamöter: inget val skedde

16. Val av två revisorer: inget val skedde /Staffan Sjöberg och Gunilla Bill har inte avsagt sig uppdraget/.

17. Val av valberedning: inget val skedde

18. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår: styrelsens förslag med oförändrad avgift godkändes av årsmötet (enskild medlem 150:-, juridisk person minst 1000:-).

19. Av styrelsen väckta förslag: inga förslag förelåg.

20. Av medlemmar väckta motioner: inga motioner hade inkommit.

21. Övriga frågor. A. Beslutades om ett extra medlemsmöte/årsmöte med val av ordförande, övriga ledamöter, revisorer och valberedning den 20 september 2012. Vid det tillfället tas för andra gången frågan upp om beslut av stadgeändring enligt ovan. B. Styrelsen för Konstens Hus Nu har haft kontakt med kulturdirektör Sten Bernhardsson angående den medborgardialog som ägde rum i samband med att man presenterade utredningen om konstmuseet i december och om huruvida KHN skulle bli remissinstans angående samma utredning. Anders Rönnlund läste upp Bernhardssons svar. Diskussion följde. C. Förslag från Eva Håkansson att marknadsföra KHN vid senioruniversitetets sammankomst den 23 april.

22. Avtackning av sekreteraren Cia Rimmö, ordföranden Petal Joan Roberts var frånvarande på grund av sjukdom men kommer att avtackas vid nästa medlemsmöte. Mötesdeltagarna inbjöds att stanna kvar efter mötet för förfriskningar.

23.  Mötet avslutades.

Anders Rönnlund, ordf.

Cia Rimmö,sekr

Kerstin Ljunghall, justerare

Eva Håkansson, justerare

Annonser