Ordinarie årsmöte den 13 april 2015

Ordinarie årsmöte den 13 april 2015, Träffpunkten, Storgatan 11 i Uppsala, klockan 18.00.

Protokoll

Närvarande: tjugoen medlemmar enligt bifogade förteckning

1. Föreningens sekreterare Eva Håkansson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter hölls en tyst minut för föreningens vice ordförande Per Hultén, som gick bort i en tragisk olycka i januari.

2. Till ordförande för mötet valdes Cristina Karlstam och till sekreterare Eva Håkansson

3. En närvaroförteckning upprättades, som även skall fungera som röstlängd

4. Att justera dagens protokoll valdes Birgitta Avholm och Petal Roberts- Leijon

5. Den föreslagna dagordningen fastställdes. Petal Roberts-Leijon anmälde 2 övriga frågor. 

6. Kallelseförfarandet godkändes

7. Årsberättelse och ekonomisk rapport godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för år 2014 föredrogs av föreningens revisor Ingor Lind. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

9. I enighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2014:s förvaltning.

10. Val av ordförande: valberedningen hade, trots ett ihärdigt arbete, ej funnit någon som var villig att påtaga sig uppdraget som föreningens ordförande.

11. Val av övriga styrelseledamöter: Omval av följande ledamöter: Maria Fregidou-Malama, Synnöve Gahrén, Eva Håkansson, Helena Lindstedt, PO Sporrong och Jim Åkerblom. Nyval: Ingrid Hemström och Staffan Lövgren. En diskussion följde om styrelsens arbetsformer under en tid, då ordförande saknas. Föreslogs ett roterande uppdrag som ordförande inom styrelsen, kassör och sekreterare undantagna. Firmatecknare tills vidare ev. kassör + sekreterare. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillsammans med valberedningen försöka finna en ny ordförande och då utlysa ett medlemsmöte under hösten.

12. Till revisorer valdes Staffan Sjöberg, omval, och Ingor Lind, omval. Till revisorssuppleant valdes Sven-Johan Spånberg

13. Valberedning: Birgitta Avholm, Inga Lindén och Petal Roberts-Leijon valdes till valberedning med Petal Roberts-Leijon som sammankallande.

14. Årsavgiften för år 2015 fastställdes till 150 kronor och minst 1 000 kronor för juridisk person eller firma, d.v.s. oförändrade summor

15. Av styrelsen väckta förslag: Inget förslag inkommit

16. Av medlemmar väckta förslag: inget förslag inkommit

17. Övriga frågor. Valberedningen hade under sitt arbete uppmärksammat att §§ 4 och 10 i föreningens stadgar ej är i harmoni; §4 bör ändras. Ett medlemsmöte bör utlysas för att vid en första läsning besluta om en ny lydelse av §4.   Genom Petal Roberts-Leijon har en medlem efterlyst en medlemsträff, då vi tar upp hur föreningen skall gå vidare med att visa upp sig och skapa opinion.  Eva Håkansson framförde styrelsens och årsmötets djupt kända tack till avgående ordförande Tomas Klang för hans period som en drivande och engagerad ordförande. PO Sporrong tackade avgående styrelseledamoten Inga Lindén och dagens ordförande Cristina Karlstam. Eva Håkansson riktade en uppmaning till de närvarande att bemöta Centerpartiets debattartikel i dagens UNT och denna uppmaning underströks av Cristina Karlstam.

18. Ordförande tackade de närvarande och avslutade därmed årsmötet

Cristina Karlstam, ordförande                       Eva Håkansson, sekreterare

Justeras:

Birgitta Avholm                                               Petal Roberts-Leijon

Efter mötets formella avslutande följde ett intressant föredrag av Britta Täljedal, intendent vid Bildmuseet i Umeå. Mycket intressant och lärorikt att få höra om deras framgångsrika år sedan de flyttat in i sin vackra byggnad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s