Verksamhetsberättelse 2014

Ordinarie årsmöte hölls den 22 april i Träffpunkten, Storgatan 11 med Cristina Karlstam som ordförande. Summa närvarande medlemmar: 15. Efter förhandlingarna redogjorde Helena Lindstedt för den enkätundersökning hon genomfört bland många handlare i Uppsalas centrum angående om ett centralt beläget konstmuseum skulle vara till fördel för dem.

Styrelsen har fram till årsmötet bestått av ordförande Tomas Klang, vice ordförande Per Hultén, kassör Maria Fregidou-Malama, sekreterare Eva Håkansson samt Synnöve Gahrén, Martin Lima de Faria, Inga Lindén, PO Sporrong och Åsa Thörnlund.

Vid årsmötet avgick Martin Lima de Faria och Åsa Thörnlund. Helena Lindstedt och Jim Åkerblom valdes som nya styrelseledamöter.

Under färdigställandet av detta dokument nåddes styrelsen av det sorgliga beskedet, att Per Hultén omkommit vid en tragisk olycka 6 januari 2015.

Revisorer till årsmötet har varit Staffan Sjöberg och Siv Bohlin med Ingor Lind som suppleant. Vid årsmötet valdes Staffan Sjöberg, omval, och Ingor Lind, nyval, till revisorer med Sven-Johan Spånberg, nyval, som suppleant.

Valberedning till årsmötet 2014 har varit Margareta Hedén-Chami, Cristina Karlstam och Anders Rönnlund med Anders Rönnlund som sammankallande. Margareta Hedén-Chami valdes till sammankallande för valberedningen och styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare två: Petal Roberts Leijon och Gunnel Sörbom har åtagit sig detta uppdrag.

Ekonomi. Föreningens ekonomi redovisas separat. Se bilaga med resultat- och balansräkning.

Medlemmar. Antalet medlemmar var 2014-12-31 88 enskilda personer och 1 företag.

Medlemmar i föreningen samt övriga intresserade har haft fri entré till föreningens olika arrangemang.

Styrelsearbete

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

Tomas Klang och PO Sporrong har arbetat med de olika utställningar över förslag till nytt konstmuseum,som närmare redovisas under ’Medlemsaktiviteter’. Under den perioden har de varit i fortlöpande kontakt med Sektionen för arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

På förslag av föreningen beslutade skolan att göra föreningens förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala till ett examensprojekt för studenterna i årskurs 3.

Under maj träffade Tomas Klang, Per Hultén och PO Sporrong representanter för SH Bygg för att diskutera användning av 2 våningar i den av SH Bygg planerade byggnaden i Stadsträdgården. Deras idéer stämde inte överens med föreningens intentioner.

Medlemsaktiviteter

10 – 23 februari hade föreningen glädjen att i Stadsbiblioteket åter visa de 10 olika arkitektritade förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala, som under juni 2013 visades i Uppsala Konsert & Kongress.. Inbjudan till denna ideella idétävling hade gått ut till ett stort antal arkitekter med uppsalaanknytning och glädjande nog tackade en del ja till denna inbjudan. Bland dessa var även Johnny Svendborg, huvudarkitekten bakom Uppsala Konsert & Kongress. Hans kontor, Svendborg Architects AS, Köpenhamn lämnade in två mycket spännande och uppmärksammade förslag.

10/2: Högtidlig invigning. 12/2: Föredrag av Lisen Hessner, ”Uppsala som konststad”; 15/2 Arkitekterna presenterade sina förslag; 19/2: föredrag av Ann-Christine Fogelberg, ”Konst i Uppsala konstmuseum”; 22/2: ett välbesökt panelsamtal under ledning av Sten-Åke Bylund, ”Om man tänkte sig…..” Utställningsperioden avslutades 23/2 med några ord om framtiden från Per Hultén och Jan-Erik Jansson redovisade de synpunkter om förslagen, som besökande skriftligt lämnat.

14 – 23 juni var de studenter vid KTH, som under våren arbetat med ett nytt konstmuseum i Uppsala, inbjudna att ställa ut sina arbeten i Uppsala Konsert&Kongress. Ett trettiotal studenter hade valt detta ämne och åtta av dem ställde ut sina väl genomtänkta och intressanta förslag och modeller. Utställningen öppnades festlig med musik av Anna-Karin Brus och presentation av projektet av Jesús Azpeitia Seron, handledare för studenterna vid KTH.

Under Kulturnatten 13 september hade vi ett partytält uppställt på gården utanför Å-huset på Walmstedtska gården. Vi visade bl a ett bildspel från den senaste utställningen i Uppsala Konsert&Kongress. En hel del trevliga samtal med besökare och det resulterade i några nya medlemmar.

4 november arrangerade föreningen ett föredrag ”Vaddå konst??” med Cristina Karlstam.

Media

Under mars lanserades den nya, fina hemsidan www.konstenshusnu.com. Vi finns även på Facebook.

Under året har debatt förts i Upsala Nya Tidning angående Konstmuseets vara i Slottet eller ej.

Föreningen och dess medlemmar har bidragit med debattartiklar och insändare.

Tack

Föreningens styrelse vill framföra ett stort tack till Studiefrämjandet, som upplåtit lokaler för sammanträden och på flera olika sätt stöttat vår verksamhet. Vi vill även framföra ett tack till Uppsala Konsert&Kongress för att de generöst låtit oss disponera delar av de publika ytorna. Vi vill även rikta ett stort tack till Erika Karlstam för en generös donation i form av en stor penningsumma. Tack vare denna har vi kunnat genomföra lite mera kostsamma aktiviteter. Erika är nu föreningens hedersmedlem, den första. Styrelsen vill sända ett postumt tack till Per Hultén för all den kloka sakkunskap han bidragit med och framförallt allt arbete i samband med utställningarna av förslag till ett nytt konstmuseum. Tack även till alla som visat sitt stöd för föreningens idéer och verksamhet genom att bli medlemmar.

Uppsala i februari 2015                    Styrelsen för Konstens Hus Nu

Tomas Klang, ordf.     Maria Fregidou-Malama, kassör         Eva Håkansson, sekr.

Synnöve Gahrén         Inga Lindén                             Helena Lindstedt

PO Sporrong               Jim Åkerblom

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s