Årsmöte 2018

Varmt välkommen till föreningens årsmöte!
Tomas Järliden, chef för Bror Hjorths Hus, pratar om museets tillblivelse och dess roll i Uppsalas konstliv. Han börjar tala kl. 19.00.
Datum: tisdag 17 april, kl. 18.00.
Lokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B.
Handlingar:
Annonser

Besök av Bertil Norbelie

Norbelie

Bertil Norbelie,  ordförande för Musikens Hus vänner på besök hos KHNs styrelse.

 

Den 6 mars besökte Bertil Norbelie styrelsen för ett inspirerande samtal om föreningens framgångsrike lobbying för ett nytt Musikens hus i Uppsala. Styrelsen hoppades på att få del av deras strategi för ett nybyggt konserthus, och se om något var applicerbart på KHNs ansträngningar för byggandet av ett nytt konstmuseum.

Bertil berättade att starten gick 1988 och var tänkt att pågå till 1992. Grunden lades med insamling som gav 225000 till en fond. Frågan stannade dock i stadsfullmäktige som sa nej och la ned frågan.

1994 hade man 1004 medlemmar och organiserade olika evenemang, t.ex, musikens dag, där lokala körer och kommunala musikskolans elever engagerades med uppträdande på gator och torg runt Stora Torge.t

Arbetet fortsatte med att identifiera nyckelpersoner i politiken, affärslivet och kulturen och sedan bearbeta dessa, något som också KHNs styrelse nu gjort sedan ett par års tid tillbaka. En tidning gavs också ut även om det sedermera inte så många nummer producerades innan den lades ner!

Med slogan som ”Uppsala är inte en förort till Stockholm och Uppsala är en internationell stad” sökte föreningen bearbeta stadens styrande till att satsa på ett nytt konserthus. Även andra intressenter som Uppsala Universitet och Uppsala Handelskammare uppvaktades.

1999 inrättades stipendiefonder som delade ut tre pris årligen på 2500 0ch 5000 kr. 2001 fick föreningen ett bidrag på 9 miljoner som efter en bra tillväxt kunde användas bland annat till ett 20miljoners bidrag till UKK där Natashi Dambergs verk musikanterna ingick.

Budskapet till KHN blev till synes och sist se till att öka medlemstalet, börja samla in bidrag, påverka nyckelpersoner och se till att synas och höras både i media och på gator och torg.

Årsmöte 2018

Varmt välkommen till föreningens årsmöte!
Tomas Järliden, chef för Bror Hjorths Hus, pratar om museets tillblivelse och dess roll i Uppsalas konstliv.
Datum: tisdag 17 april, kl. 19.00.
Lokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B
Vi återkommer med handlingar.

Styrelsens synpunkter på förstudien

2018 02 09

Synpunkter på förstudien till ett nytt konstmuseum av föreningen Konstens Hus Nu.

Konstens Hus Nu anser att utredaren Jane Nilsson har gjort ett bra och gediget arbete med förstudien och vill särskilt betona kapitlen Funktionalitet och identitet/profil/kommunikation s.16-18 samt Ge Uppsala konstmuseum nya, större och förbättrade lokalmässiga förutsättningar, s.33 punkt 1).

 

Ett växande Uppsala behöver ett konstmuseum av större format och flexibilitet för att attrahera kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och tillresta besökare såväl från Sverige som utlandet.

Ej ändamålsenliga lokaler idag – funktionellt, arbetsmiljömässigt och ytmässigt. Konstmuseet utvecklas och har stor potential.

Svårt att nå nya publikgrupper med dagens lokaler och placering.

Dålig tillgänglighet och synlighet med dagens lokaler och placering.

(Förstudien s. 33)

 

KHN kommer i denna skrivelse enbart att behandla lokalfrågor och avstår tills vidare att kommentera förstudiens övriga frågeställning. KHN arbetar för ett nybyggt konstmuseum centralt beläget. Det skall vara lockande, lättillgängligt och angeläget för besökare och ändamålsenligt för allt som enligt dagens vida definition kan inrymmas inom konsten. Ett nybyggt konstmuseum skall vara en självklarhet i en modern och kraftigt expanderande stad som Uppsala. Det är därför vi i första hand inriktar oss på de första fyra alternativen och framför våra synpunkter.

 

Alternativ 1. Hugin.

Skärmavbild 2018-02-15 kl. 18.30.12

Positivt: Konstmuseet får ett centralt läge och nära Fyrisån. Siktlinje från Stora Torget till museibyggnaden, som kan lysa som en fyr mot centrum. Alternativet visas med fem bilder i utredningen där den streckade ytan utgör konstmuseets tänkta tomt. KHN stöder placeringen på bild 2 och 4. Förslaget ligger på gångavstånd till resecentrum.

KHN synpunkter: Viktigt att det är luft runt det blivande museet, på skissen känns det trångt runt byggnaden. Det ska finnas ett grönområde/park i nära anslutning till museet med möjlighet till uteservering och visning av skulpturer. Vi anser dock att bästa placeringen av konstmuseet i kv Hugin är på kortsidan närmast vänd mot Fyrisån.

Alternativ 2. Ångkvarn.

Positivt: Konstmuseet får ett bra och centralt läge nära Fyrisån, där nya och gamla byggnader blandas.

KHN synpunkter: KHN har vid flera tillfällen fört fram Ångkvarn som ett intressant alternativ, med tanke på den nya ensidiga bebyggelsen i Kungsängen. En kulturell märkesbyggnad i området saknas. I alternativet saknar vi även ytor för uteservering och visning av skulptural konst. Det är problematiskt med trafiken på Östra Ågatan som kan vara hinder för anknytning till Fyrisån och hamnområdet. En nybyggnation bakom den k-märkta kvarnbyggnaden längre inåt gatan kan komma att hamna i skymundan bakom husen i kv Munin.

 

Alternativ 3. Svandammshallarna.

Positivt: Byggnaderna har ett bra läge i Stadsträdgården, bra plats för uteservering och skulpturpark, nära anslutning till Fyrisån.

KHN synpunkter: Båda byggnaderna Bollhuset och Svettis bör kunna tas med i planeringen av ett nytt konstmuseum. KHN ställer sig dock tveksam till förslaget då bägge byggnaderna tycks vara k-märkta. Entréer bör t ex finnas mot Svandammen och centrum. Kan nybyggnation överhuvudtaget komma ifråga här?

Alternativ 4. Boländerna.

Positivt: KHN kan inte se något positivt med placering av konstmuseet i Boländerna.

KHN synpunkter: Läget är inte centralt, känns långt bort från nuvarande centrum. Osäkert om hur omgivningarna kommer att utvecklas i framtiden. Befintliga omgivningar ger inte intryck av att passa ett konstmuseum.

Alternativ 5. Slottet

Positivt: KHN kan inte se något positivt med fortsatt placering av konstmuseet i Slottet.

KHN synpunkter: Vi instämmer med kritiken i avsnittet Funktionalitet, sid 16-18 och s. 33 i förstudien. Konstmuseet ska flyttas till en central plats i Uppsala och vara lättillgängligt och anpassat till konsten. I en så expansiv stad som Uppsala krävs ett nybyggt konstmuseum i paritet med UKK.

 

Sammanfattning av KHN synpunkter.

KHN är positiv till alternativ 1 Hugin men ser gärna en förflyttning till annat läge i området. KHN är också positiv till alternativ 2 Ångkvarn, men med en tydligare betoning på nybyggnation. Alternativ 3 Svandamshallarna innebär vissa tveksamheter på grund av k-märkning. Alternativ 4 Boländerna faller på det geografiska läget.

KHN anser att alternativ 5 Slottet är helt otänkbart som framtida konstmuseum, men ser andra alternativ till användning av byggnaden. Vi ser med stor skepsis på att det lanseras i utredningen och varför det får en så stor och avancerad visuell exponering i sammanhanget. Enligt utredaren rekommenderas endast alternativ 1 och 2 i förstudien.

KHN föreslår istället att man utreder en placering av Konstmuseet nära Fyrisån, vid Hamnplan i anslutning till Tullhuset, ett alternativ som utredaren av någon anledning missat.

Det finns ett stort behov av ett till ytan större konstmuseum, det är viktigt eftersom Uppsala är en växande kommun. Det framhåll också i förundersökningen, se sid 22 avsnitt ”Omvärld och framtid”. Det finns ett stort befintligt och växande intresse i Uppsala och regionen från kulturutövare och museibesökare att få tillgång till ett nytt konstmuseum i Uppsala.

Styrelsen Konstens Hus Nu

Staffan Lövgren, Helena Lindstedt, Maivor Malm

Synpunkterna kan laddas ned i sin helhet genom att klicka här.