Styrelsens synpunkter på förstudien

2018 02 09

Synpunkter på förstudien till ett nytt konstmuseum av föreningen Konstens Hus Nu.

Konstens Hus Nu anser att utredaren Jane Nilsson har gjort ett bra och gediget arbete med förstudien och vill särskilt betona kapitlen Funktionalitet och identitet/profil/kommunikation s.16-18 samt Ge Uppsala konstmuseum nya, större och förbättrade lokalmässiga förutsättningar, s.33 punkt 1).

 

Ett växande Uppsala behöver ett konstmuseum av större format och flexibilitet för att attrahera kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och tillresta besökare såväl från Sverige som utlandet.

Ej ändamålsenliga lokaler idag – funktionellt, arbetsmiljömässigt och ytmässigt. Konstmuseet utvecklas och har stor potential.

Svårt att nå nya publikgrupper med dagens lokaler och placering.

Dålig tillgänglighet och synlighet med dagens lokaler och placering.

(Förstudien s. 33)

 

KHN kommer i denna skrivelse enbart att behandla lokalfrågor och avstår tills vidare att kommentera förstudiens övriga frågeställning. KHN arbetar för ett nybyggt konstmuseum centralt beläget. Det skall vara lockande, lättillgängligt och angeläget för besökare och ändamålsenligt för allt som enligt dagens vida definition kan inrymmas inom konsten. Ett nybyggt konstmuseum skall vara en självklarhet i en modern och kraftigt expanderande stad som Uppsala. Det är därför vi i första hand inriktar oss på de första fyra alternativen och framför våra synpunkter.

 

Alternativ 1. Hugin.

Skärmavbild 2018-02-15 kl. 18.30.12

Positivt: Konstmuseet får ett centralt läge och nära Fyrisån. Siktlinje från Stora Torget till museibyggnaden, som kan lysa som en fyr mot centrum. Alternativet visas med fem bilder i utredningen där den streckade ytan utgör konstmuseets tänkta tomt. KHN stöder placeringen på bild 2 och 4. Förslaget ligger på gångavstånd till resecentrum.

KHN synpunkter: Viktigt att det är luft runt det blivande museet, på skissen känns det trångt runt byggnaden. Det ska finnas ett grönområde/park i nära anslutning till museet med möjlighet till uteservering och visning av skulpturer. Vi anser dock att bästa placeringen av konstmuseet i kv Hugin är på kortsidan närmast vänd mot Fyrisån.

Alternativ 2. Ångkvarn.

Positivt: Konstmuseet får ett bra och centralt läge nära Fyrisån, där nya och gamla byggnader blandas.

KHN synpunkter: KHN har vid flera tillfällen fört fram Ångkvarn som ett intressant alternativ, med tanke på den nya ensidiga bebyggelsen i Kungsängen. En kulturell märkesbyggnad i området saknas. I alternativet saknar vi även ytor för uteservering och visning av skulptural konst. Det är problematiskt med trafiken på Östra Ågatan som kan vara hinder för anknytning till Fyrisån och hamnområdet. En nybyggnation bakom den k-märkta kvarnbyggnaden längre inåt gatan kan komma att hamna i skymundan bakom husen i kv Munin.

 

Alternativ 3. Svandammshallarna.

Positivt: Byggnaderna har ett bra läge i Stadsträdgården, bra plats för uteservering och skulpturpark, nära anslutning till Fyrisån.

KHN synpunkter: Båda byggnaderna Bollhuset och Svettis bör kunna tas med i planeringen av ett nytt konstmuseum. KHN ställer sig dock tveksam till förslaget då bägge byggnaderna tycks vara k-märkta. Entréer bör t ex finnas mot Svandammen och centrum. Kan nybyggnation överhuvudtaget komma ifråga här?

Alternativ 4. Boländerna.

Positivt: KHN kan inte se något positivt med placering av konstmuseet i Boländerna.

KHN synpunkter: Läget är inte centralt, känns långt bort från nuvarande centrum. Osäkert om hur omgivningarna kommer att utvecklas i framtiden. Befintliga omgivningar ger inte intryck av att passa ett konstmuseum.

Alternativ 5. Slottet

Positivt: KHN kan inte se något positivt med fortsatt placering av konstmuseet i Slottet.

KHN synpunkter: Vi instämmer med kritiken i avsnittet Funktionalitet, sid 16-18 och s. 33 i förstudien. Konstmuseet ska flyttas till en central plats i Uppsala och vara lättillgängligt och anpassat till konsten. I en så expansiv stad som Uppsala krävs ett nybyggt konstmuseum i paritet med UKK.

 

Sammanfattning av KHN synpunkter.

KHN är positiv till alternativ 1 Hugin men ser gärna en förflyttning till annat läge i området. KHN är också positiv till alternativ 2 Ångkvarn, men med en tydligare betoning på nybyggnation. Alternativ 3 Svandamshallarna innebär vissa tveksamheter på grund av k-märkning. Alternativ 4 Boländerna faller på det geografiska läget.

KHN anser att alternativ 5 Slottet är helt otänkbart som framtida konstmuseum, men ser andra alternativ till användning av byggnaden. Vi ser med stor skepsis på att det lanseras i utredningen och varför det får en så stor och avancerad visuell exponering i sammanhanget. Enligt utredaren rekommenderas endast alternativ 1 och 2 i förstudien.

KHN föreslår istället att man utreder en placering av Konstmuseet nära Fyrisån, vid Hamnplan i anslutning till Tullhuset, ett alternativ som utredaren av någon anledning missat.

Det finns ett stort behov av ett till ytan större konstmuseum, det är viktigt eftersom Uppsala är en växande kommun. Det framhåll också i förundersökningen, se sid 22 avsnitt ”Omvärld och framtid”. Det finns ett stort befintligt och växande intresse i Uppsala och regionen från kulturutövare och museibesökare att få tillgång till ett nytt konstmuseum i Uppsala.

Styrelsen Konstens Hus Nu

Staffan Lövgren, Helena Lindstedt, Maivor Malm

Synpunkterna kan laddas ned i sin helhet genom att klicka här.
Annonser

Inbjudan till samtal 19/11 om framtidens konstmuseum i Uppsala

INBJUDAN TILL SAMTAL

Söndag 19 november 13.30-15.30
 på Uppsala konstmuseum i Vasasalen
Framtidens konstmuseum i Uppsala
Med anledning av den förstudie om framtida konstverksamhet i Uppsala kommun som pågår bjuder vi in till samtal.

MEDVERKANDE
Lisa Rosendahl, fristående curator, baserad i Berlin
Sune Nordgren, tidigare chef för Malmö konsthall och Nasjonalmuseet i Oslo
Peter Gustavsson,ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (S)
Eva Edwardsson, 2:e vice ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (L)
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
Fri entré
Välkommen!

image003

Medlemsmöte den 20 november 2017 kl 18.00 Informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson

Styrelsen för föreningen vill hälsa er alla välkomna till ett informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson om Uppsala kommuns förstudie till utredning om framtida konstverksamhet i kommunen.

Förstudien, som har pågått sedan våren 2017, har två inriktningar och ska undersöka och ge förslag till konstverksamhetens utformning och innehåll samt lämpliga och tillgängliga lokaler i staden.

 Jane Nilssons uppdrag är att ge utredningens styrgruppen material för att kunna bereda ärendet till kulturnämnden och i slutändan kommunfullmäktige som i december 2017 beräknas avgöra om förstudien ska leda vidare till en mer omfattande rapport. 

 Förstudien är förstås en viktig angelägenhet för KHN och detta möte är bra sätt att göra sig hörd i denna för ett nytt konstmuseum så avgörande utredning. 

 Tid: 18.00, 20 november 2017

Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B, Sal Alba

Fika erbjuds.