Stadgar

§1
Föreningens namn är Konstens Hus Nu, med Uppsala som hemort.

§2
Föreningen, som är ideell och partipolitiskt obunden, har till syfte att verka för ett nybyggt konstens hus i Uppsala samt medverka i utvecklingen av dess verksamhet.

§3
Medlemskap får enskild eller juridisk person som anmäler sitt intresse och betalar årsavgiften.

§4
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som skall bestå av 9 ledamöter.
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga ledamöter samt två revisorer och en revisorssuppleant utses på ordinarie årsmöte för ett år i sänder.

§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då minst fem av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§6
Styrelsen förvaltar influtna penningmedel.

§7
Styrelsen får inte ådraga föreningen ekonomiska förpliktelser, som inte täcks av årsavgifter eller särskilda anslag.

§8
Föreningens verksamhets-och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Senast 30 dagar före ordinarie årsmöte skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning.

§9
Ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av april månad. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat eller minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär detta. Fyllnadsval kan ske vid extra årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall skickas ut minst 14 dagar i förväg till samtliga medlemmar.
Kallelsen skall innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag.

§10
Vid ordinarie årsmöte behandlas följande ärenden:

a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av två justerare, tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Godkännande av kallelseförfarandet
f) Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
g) Revisionsberättelse
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Val av ordförande
j) Val av övriga styrelseledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare
k) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
l) Val av valberedning, tre medlemmar, varav en sammankallande
m) Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetstår
n) Av styrelsen väckta förslag
o) Av medlemmar väckta motioner. Sådana skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
p) Övriga frågor
q) Mötet avslutas

Det justerade protokollet görs tillgängligt för alla medlemmar.

§11
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst 30 dagar förflyta.
Kallelse till dessa möten skall innehålla förslag till ny lydelse.

§12
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst 90 dagar förflyta.
Beslutet skall stödjas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess ekonomiska och andra tillgångar överlåtas till annan sammanslutning inom verksamhetsområde med likartade intressen.

Stadgarna antagna vid föreningens konstituerande möte den 15 april 2009.

Stadgarna reviderade med avseende på § 10 j vid årsmöte 16 april 2012 och medlemsmöte 20 september 2012

© 2019 Konstens Hus Nu